Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο Terrattack.com.

H Ιστοσελίδα www.terrattack.com περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ατομικής επιχείρησης TERRATTACK E.E. (Α.Φ.Μ.: 801156159, ΔΟΥ Καλαμαριάς) που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7, Τ.Κ. 551332, ΤΗΛ.: 2310 454323

Οι κάτωθι όροι εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ατομικής επιχείρησης TERRATTACK E.E. όπου βρίσκεται η ηλεκτρονική διεύθυνση www.terrattack.com

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στο δικτυακό μας τόπο συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

Η παροχή ψευδών πληροφοριών, όπως και κάθε προσπάθεια πλαστοπροσωπίας στο διαδίκτυο συνεπάγονται την επιβολή των προβλεπόμενων εκ του Νόμου κυρώσεων.

Οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβίαση της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και από πράξεις ή παραλείψεις που προκαλούν κάθε είδους βλάβη ή ζημία στο www.terrattack.com και/ή σε έτερους χρήστες της ιστοσελίδας του www.terrattack.com

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους αυτούς και τις επιμέρους προϋποθέσεις των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τις τροποποιήσεις αυτές, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι. Τυχόν αλλαγές που επήλθαν μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, δεν καταλαμβάνουν τις παραγγελίες αυτές.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η www.terrattack.com δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

 1. Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους. Η επιχείρηση δε δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της terrattack.com δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.), που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

III. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ατομικής επιχείρησης TERRATTACK E.E. και όλο το περιεχόμενο που αναρτά στις ιστοσελίδες της συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της επιχείρησης. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.terrattack.com αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e–mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:

 1. οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 2. οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 3. οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
 5. οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης, συμφωνούν ότι όλο το προσωπικό, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η ιδιοκτήτρια και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν το site της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

 1. Ισχύων Νόμος

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την TERRATTACK E.E. στη Θεσσαλονίκη και η χρήση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν το site μας με σκοπό να παραβιάσουν τους νόμους αυτούς. Στην περίπτωση που επιλέξουν να έχουν πρόσβαση στο site της επιχείρησης μας από άλλη χώρα, έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν πλήρη συμφωνία με την επιχείρηση μας, η οποία έχει και το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρω όρους, χωρίς καμία προειδοποίηση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

 1. Ασφάλεια – Προστασία προσωπικών δεδομένων – Τήρηση απορρήτου συναλλαγών

Η επιχείρησή μας έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε οι πληροφορίες οι οποίες μεταφέρονται στο διαδίκτυο να είναι προστατευμένες με τη χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων μεταφοράς – SSL (Secure Sockets Layer), μέσω των οποίων τα δεδομένα σας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πελάτη, δηλαδή ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), είναι γνωστοί μόνο στον πελάτη, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.

Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της επιχείρησης. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα πωλήσεων και το τμήμα marketing της επιχείρησης μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, που επεξεργάζεται η επιχείρηση, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά/τεχνολογικά μέτρα και όλες τις μεθόδους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών – πελατών και των προσωπικών τους δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των πελατών – χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της επιχείρησης και μόνον όποτε αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, για σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, αλλά κυρίως για την εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητά σας. Οποιαδήποτε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων των πελατών και των συναλλαγών τους δύναται να λάβει χώρα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τους ίδιους τους πελάτες ή κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης Δημόσιας Αρχής.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην ενημέρωσή σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής (εμπορικής) λειτουργίας της επιχείρησης.

Κάθε χρήστης – πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσει ποια είναι τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων μετά από αίτησή του. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχει βάσει της σχετικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθεί την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων του, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της επιχείρησης, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

Μπορεί να ασκήσει όλα τα ως άνω δικαιώματά του υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση Terrattack E.E., Eλλησπόντου 7, 55132, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Για οποιοδήποτε θέμα έχει σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με εμάς, είτε τηλεφωνικώς στο 2310454323 είτε μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@terrattack.com. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.

VII. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 1. Εφαρμογή

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά τις πωλήσεις προϊόντων μέσω του ιστοότοπου (website) www.terrattack.com της TERRATTACK E.E. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων που τίθενται με την παρούσα στο σύνολό τους και σύναψη της σχετική σύμβασης πώλησης με τους ίδιους όρους. Εφόσον δε συμφωνείτε με το σύνολο των περιγραφόμενων στην παρούσα όρων, οφείλετε να απέχετε από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 1. Παραγγελίες

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.terrattack.com και είναι δεσμευτικές μόνον, εφόσον γίνουν δεκτές από την επιχείρηση με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την επιβεβαίωση καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγξουν την ανωτέρω επιβεβαίωση καταχώρησης και να ενημερώσουν αμέσως την επιχείρηση (το αργότερο εντός 2 ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης επιβεβαίωσης καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση που θα εκτελεσθεί. Πριν την αποστολή της Φόρμας Παραγγελίας θα πρέπει να λαμβάνεται γνώση των εξής στοιχείων:

 • Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστότοπου συμπεριλαμβάνεται πάντοτε και ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτά.
 • Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

 Η επιχείρησή μας προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος, οπότε η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.terrattack.com και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για τους λόγους αυτούς και για την προστασία των χρηστών, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την υποβολή παραγγελίας του, να συμπληρώνεται στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας η εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία του χρήστη σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος.

 1. Τρόποι πληρωμής

 Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

 1. Με αντικαταβολή του αντιτίμου της παραγγελίας κατά την παράδοση του προϊόντος στο χώρο που επέλεξε ο χρήστης, στο συνεργάτη της εταιρείας μας, που κάνει την παράδοση (Επιπλέον χρέωση 2,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 Σημειώνεται ότι η υπηρεσία της αντικαταβολής είναι διαθέσιμη μόνο για περιοχές της ελληνικής επικράτειας και όχι για την Κύπρο.

2. Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται την πληρωμή με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες: Visa, MasterCard, Maestro, Diners και American Express. Για τις αγορές σας με χρήση κάρτας ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη σχετική φόρμα παραγγελίας και συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία.

 Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας όπου έγινε η χρέωση είναι διαφορετικός από τον παραλήπτη της παραγγελίας, θα πρέπει να υποβάλετε στο πεδίο «Στοιχεία χρέωσης» τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας με τον κάτοχο της κάρτας, ενώ στα «Στοιχεία Αποστολής» το επιθυμητό όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη.

 Χρησιμοποιούμε κάθε δυνατό μέσο ώστε να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής και να επιβεβαιώσουμε την απουσία δόλου σε κάθε παραγγελία. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, ωστόσο, ότι μπορούμε να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 Σημειώνεται ότι οι αγορές με δόσεις δεν υποστηρίζονται.

 3. Με τραπεζική κατάθεση. Μπορείτε να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησής μας:

Eurobank

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

IBAN: GR7202602030000890201818374

SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: ERBKGRAA

————————

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR7701108780000087800784099

Δικαιούχος λογαριασμού: TERRATTACK E.E.

SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: ETHNGRAA


Και να μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με mail στο info@terrattack.com, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας, προκειμένου να γίνει με ασφάλεια η ταυτοποίηση της παραγγελίας σας. Με τη λήψη του σχετικού αντιγράφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, δρομολογούμε άμεσα την παραγγελίας σας. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προχωρήσετε στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού της παραγγελία σας εντός 48 ωρών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας, σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται.

 1. Πληρωμή μέσω της πλατφόρμας PayPal.  Η www.terrattack.com δέχεται πληρωμές και μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας PayPal. Επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή, θα ανακατευθυνθείτε στην ασφαλή σελίδα συναλλαγών PayPal (http://www.paypal.com).

  Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την έκδοση ως φορολογικών παραστατικών είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

 1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνον με τους παρακάτω τρόπους:

α) Κατάθεση/Έμβασμα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς :

Eurobank

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

IBAN: GR7202602030000890201818374

SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: ERBKGRAA

————————

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR7701108780000087800784099

Δικαιούχος λογαριασμού: TERRATTACK E.E.

SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: ETHNGRAA


β) Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.terrattack.com και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Όλες οι συναλλαγές οι οποίοι διενεργούνται με την ιστοσελίδα www.terrattack.com διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή-κοινοτική νομοθεσία σχετικά με θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία καταναλωτών και οι συμβάσεις από απόσταση.